6 เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่พสกนิกรชาวไทยหลายๆ คนอาจยังไม่เคยรู้ มาให้ได้อ่านกัน

1. ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระองค์ที่ 3 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์

2. นายแพทย์ ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ พยาบาลล้วนเป็นหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๓ คน คือ คุณถวิลหวัง ทุติยะโพธิ์ , คุณหญิงอาบ สุคันธนาค และคุณหญิงประเทือง คชภักดี คือ ผู้ถวายพระประสูติกาล

Loading...

3. ทรงมีน้ำหนักพระองค์ 6 ปอนด์ ในขณะประสูติ

4. ผู้ขนานนาม คือ สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ส่วนผู้ผูกดวงชะตาคือ พระธรรมวโรดม (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัด

สระเกศ

loading...
loading...

5. พระพี่เลี้ยงถวายการดูแลระหว่างยังเสวยพระกษิรธารา คือ สมพร กุณฑลจินดา , วิไล อมาตยกุล , อภิรดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , ทวี มณีนุตร มีท้าวอินทรสุริยา (คุณพระพี่เลี้ยงเนื่อง)

6. พระสหายร่วมชั้นอนุบาลที่ ร.ร.จิตรลดามี ม.ร.ว.สิทธินัดดา ชุมพล , อรนิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , เกตนา โชติกเสถียร , เกรียงศักดิ์ ช่างเรือน , วีรวุทธิ วิรยพงศ์ , สัณห์ ศรีวรรธนะ และเกริก วณิกกุลking-10-5

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *